Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 20 + 21 + 22 + 23 xuất bản ngày 24-08-2023: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2023 Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. (từ trang 06 đến trang 08)
19-07-2023 Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 09 đến trang 11)
19-07-2023 Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 21)
19-07-2023 Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao. (từ trang 22 đến trang 24)
19-07-2023 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. (từ trang 25 đến trang 31)
19-07-2023 Nghị quyết số 54/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 32 đến trang 36)
19-07-2023 Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. (từ trang 37 đến trang 39)
19-07-2023 Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 40 đến trang 45)
19-07-2023 Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 46 đến trang 49)
12-07-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 50 đến trang 59)
12-07-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng tiền hoặc hiện vật) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 60 đến trang 67)
20-07-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 68 đến trang 69)
03-08-2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. (trang 70)
16-08-2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 71)
19-07-2023 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021. (từ trang 72 đến trang 82)
19-07-2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 83 đến trang 86)
19-07-2023 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023. (từ trang 87 đến trang 98)
19-07-2023 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2022 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023. (từ trang 99 đến trang 104)
19-07-2023 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024. (từ trang 105 đến trang 106)
19-07-2023 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 Khu Công nghiệp Quán Ngang. (từ trang 107 đến trang 108)
19-07-2023 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành. (từ trang 109 đến trang 110)
19-07-2023 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài. (từ trang 111 đến trang 112)
19-07-2023 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. (từ trang 113 đến trang 115)
19-07-2023 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 116 đến trang 118)
19-07-2023 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị. (từ trang 119 đến trang 121)
19-07-2023 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. (từ trang 122 đến trang 123)
19-07-2023 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. (từ trang 124 đến trang 125)
19-07-2023 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 126 đến trang 129)
19-07-2023 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022. (từ trang 130 đến trang 137)
19-07-2023 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024. (từ trang 138 đến trang 146)
19-07-2023 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 147 đến trang 151)
19-07-2023 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). (từ trang 152 đến trang 153)
19-07-2023 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1. (từ trang 154 đến trang 155)
02-08-2023 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 156 đến trang 176)
14-07-2023 Quyết định số 81/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 177 đến trang 187)
09-08-2023 Công bố số 1794/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 188 đến trang 315)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,213,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner