Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 13 xuất bản ngày 25-09-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp. (từ trang 03 đến trang 08)
11-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 09 đến trang 14)
24-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. (trang 15)
16-08-2007 Nghị quyết số 8A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 16 đến trang 18)
16-08-2007 Nghị quyết số 8B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006. (từ trang 19 đến trang 20)
16-08-2007 Nghị quyết số 8C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua kế hoạch sản xuất Đông - Xuân 2007 - 2008. (từ trang 21 đến trang 28)
16-08-2007 Nghị quyết số 8D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 29 đến trang 44)
30-07-2007 Nghị quyết số 10.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 45 đến trang 49)
30-07-2007 Nghị quyết số 10.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về thông qua Đề án "Hỗ trợ đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2015". (từ trang 50 đến trang 62)
05-07-2007 Quyết định số 1417/QĐ-BCĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006- 2010. (từ trang 63 đến trang 65)
05-07-2007 Quyết định số 1420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Lâm trường Bến Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 67)
07-08-2007 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung cấp, quản lý và truy cập thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. (từ trang 68 đến trang 72)
13-08-2007 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty KTCTTL Quảng Trị thành Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác công trình Thủy Lợi Quảng Trị. (trang 73)
13-08-2007 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Đông Hà thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Đô thị Đông Hà. (từ trang 74 đến trang 75)
23-08-2007 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh" năm 2007. (từ trang 76 đến trang 80)
27-08-2007 Quyết định số 1838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 81 đến trang 84)
14-09-2007 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch của tỉnh". (từ trang 85 đến trang 87)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,335,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner