Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 + 19 + 20 xuất bản ngày 21-09-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 218)
20-08-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 219 đến trang 232)
28-08-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. (trang 233)
28-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 234 đến trang 235)
04-09-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch. (trang 236)
06-09-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 237)
12-09-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời). (trang 238)
06-09-2018 Quyết định số 2065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 239 đến trang 250)
14-09-2018 Quyết định số 98/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 251 đến trang 268)
14-09-2018 Công bố số 2767/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 269 đến trang 335)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,811,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner