Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2011 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 
11-11-2011 Quyết định số 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. 
18-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
13-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ. 
03-10-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. 
15-08-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-08-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-08-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
04-07-2011 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. 
04-07-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. 
24-06-2011 Quyết định số 1211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. 
13-06-2011 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. 
14-04-2011 Quyết định số 2064/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh. 
16-02-2011 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về việc Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 
16-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
24-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ v/v Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐNĐ huyện năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐND tỉnh năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,105,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner