Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 15-01-2014: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 04 đến trang 09)
11-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012. (từ trang 10 đến trang 11)
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 12 đến trang 32)
11-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014. (từ trang 33 đến trang 55)
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. (từ trang 56 đến trang 101)
11-12-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. (từ trang 102 đến trang 107)
11-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số khoản thu, sửa đổi, bổ sung đối tượng và tỷ lệ phân chia các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh. (từ trang 108 đến trang 109)
16-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2014. (từ trang 110 đến trang 124)
16-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các huyện, thành phố, thị xã. (từ trang 125 đến trang 146)
16-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. (từ trang 147 đến trang 193)
24-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014. (từ trang 194 đến trang 214)
27-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 215 đến trang 220)
27-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014. (từ trang 221 đến trang 222)
27-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động HĐND thành phố Đông Hà khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 223 đến trang 224)
11-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014. (từ trang 225 đến trang 228)
11-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 229 đến trang 235)
11-12-2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động; Báo cáo giám sát năm 2013 và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. (từ trang 236 đến trang 237)
30-12-2013 Đính chính số 279/HĐND-CTHĐ của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Phụ lục Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013. (trang 238)
26-12-2013 Quyết định số 120/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 239 đến trang 246)
11-01-2014 Công bố số 72/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 247 đến trang 291)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,446,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner