Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 15-08-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 04 đến trang 08)
25-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 09 đến trang 15)
25-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 16 đến trang 27)
25-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 34)
25-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 35 đến trang 76)
14-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 83)
17-07-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 84 đến trang 88)
22-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 89 đến trang 95)
31-07-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. (từ trang 96 đến trang 107)
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 108 đến trang 111)
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2013. (từ trang 112 đến trang 113)
12-06-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2013. (từ trang 114 đến trang 124)
31-07-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông. (từ trang 125 đến trang 127)
05-08-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 128 đến trang 130)
05-08-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. (từ trang 131 đến trang 132)
25-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 133 đến trang 136)
25-07-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động và Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. (từ trang 137 đến trang 138)
14-08-2014 Công bố số 2121/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 139 đến trang 189)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,322,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner