Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 xuất bản ngày 25-12-2009: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. (từ trang 04 đến trang 08)
11-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008. (từ trang 09 đến trang 10)
11-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh năm 2008. (từ trang 11 đến trang 20)
11-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gio Linh năm 2008. (từ trang 21 đến trang 29)
11-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Phong năm 2008. (từ trang 30 đến trang 38)
11-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hải Lăng năm 2008. (từ trang 39 đến trang 48)
11-12-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2008. (từ trang 49 đến trang 55)
11-12-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2008. (từ trang 56 đến trang 64)
11-12-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2008. (từ trang 65 đến trang 73)
11-12-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 74 đến trang 96)
11-12-2009 Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND. (từ trang 97 đến trang 102)
11-12-2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. (từ trang 103 đến trang 132)
11-12-2009 Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010. (từ trang 133 đến trang 172)
11-12-2009 Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (Giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 173 đến trang 178)
11-12-2009 Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2010. (từ trang 179 đến trang 180)
11-12-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn của tỉnh năm 2010. (từ trang 181 đến trang 183)
11-12-2009 Nghị quyết số 44/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Báo cáo hoạt động và chương trình Giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh. (từ trang 184 đến trang 185)
11-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020. (từ trang 186 đến trang 196)
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 197 đến trang 227)
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. (trang 228)
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010. (trang 229)
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. (trang 230)
15-12-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. (từ trang 231 đến trang 236)
21-12-2009 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá sản phẩm tài nguyên tự nhiên trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tính Thuế Tài nguyên. (từ trang 237 đến trang 239)
21-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Canh dần năm 2010. (từ trang 240 đến trang 243)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,185,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner