Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 10-01-2011: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng. (từ trang 04 đến trang 17)
10-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 18 đến trang 23)
10-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009. (từ trang 24 đến trang 26)
10-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định 2011- 2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 27 đến trang 45)
10-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 46 đến trang 72)
10-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011- 2015. (từ trang 73 đến trang 80)
10-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. (từ trang 81 đến trang 107)
10-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. (từ trang 108 đến trang 115)
10-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị. (từ trang 116 đến trang 130)
10-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. (từ trang 131 đến trang 174)
10-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số́ loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 175 đến trang 185)
10-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 186 đến trang 191)
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. (từ trang 192 đến trang 197)
10-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. (từ trang 198 đến trang 209)
10-12-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011. (từ trang 210 đến trang 224)
10-12-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011. (từ trang 225 đến trang 226)
10-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2011. (từ trang 227 đến trang 228)
10-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các huyện, thị xã, thành phố. (từ trang 229 đến trang 259)
13-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. (từ trang 260 đến trang 264)
10-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thành lập phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hoá và UBND huyện Đakrông; đổi tên phòng Công Thương thành phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 265 đến trang 266)
10-12-2010 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐND tỉnh năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. (từ trang 267 đến trang 271)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,850,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner