Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 15-01-2018: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 09)
14-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 10 đến trang 57)
14-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018. (từ trang 58 đến trang 89)
14-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020. (từ trang 90 đến trang 94)
14-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 95 đến trang 96)
14-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 97 đến trang 99)
14-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018. (từ trang 100 đến trang 119)
14-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. (từ trang 120 đến trang 125)
14-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. (từ trang 126 đến trang 130)
14-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. (từ trang 131 đến trang 137)
14-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. (từ trang 138 đến trang 140)
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. (từ trang 141 đến trang 152)
14-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016. (từ trang 153 đến trang 154)
14-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018. (từ trang 155 đến trang 166)
14-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 167 đến trang 197)
14-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 198 đến trang 200)
14-12-2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2018. (từ trang 201 đến trang 208)
14-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 209 đến trang 211)
14-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. (từ trang 212 đến trang 217)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,038,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner