Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà. 
06-10-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường quản lý quỹ đất chưa sử dụng, quỹ đất tại các dự án quy hoạch, chấn chỉnh công tác giao đất ở trên địa bàn thị xã. 
30-07-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà. 
16-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Hà. 
12-05-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
24-04-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 
09-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thị xã Đông Hà. 
09-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. 
08-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tổ chức triển khai công tác Bảo vệ môi trường năm 2008 - 2009 trên địa bàn thị xã Đông Hà. 
12-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước 2008. 
29-02-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc tăng cường biện pháp quản lý thu thuế trên lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. 
30-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2008 vốn thu từ sử dụng đất. 
30-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. 
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2008, vốn ngân sách địa phương cân đối. 
30-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư nâng cấp đô thị. 
18-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn thị xã. 
18-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước thuộc UBND thị xã. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,371,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner