Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 30-06-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-05-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 09)
31-05-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo. (từ trang 10 đến trang 18)
31-05-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 24)
31-05-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 25 đến trang 28)
31-05-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. (từ trang 29 đến trang 38)
31-05-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 41)
31-05-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 42 đến trang 47)
31-05-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 48 đến trang 49)
31-05-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 50 đến trang 52)
31-05-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020. (từ trang 53 đến trang 58)
31-05-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 59 đến trang 71)
31-05-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu lần 01, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 72 đến trang 77)
19-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 78 đến trang 84)
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 85 đến trang 100)
24-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 101 đến trang 125)
24-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 126 đến trang 139)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,737,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner