Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 03 + 04 + 05 xuất bản ngày 11-01-2023: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2022 Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. (từ trang 05 đến trang 08)
09-12-2022 Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ. (từ trang 09 đến trang 10)
09-12-2022 Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026. (từ trang 11 đến trang 12)
09-12-2022 Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 13 đến trang 15)
09-12-2022 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 16)
09-12-2022 Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 17 đến trang 25)
09-12-2022 Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. (từ trang 26 đến trang 30)
09-12-2022 Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 31 đến trang 36)
09-12-2022 Nghị quyết số 102/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 37 đến trang 40)
09-12-2022 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021. (từ trang 41 đến trang 73)
09-12-2022 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023. (từ trang 74 đến trang 84)
09-12-2022 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. (từ trang 85 đến trang 112)
09-12-2022 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023. (từ trang 113 đến trang 137)
09-12-2022 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030. (từ trang 138 đến trang 147)
09-12-2022 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023. (từ trang 148 đến trang 155)
09-12-2022 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác. (từ trang 156 đến trang 161)
09-12-2022 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 162 đến trang 164)
09-12-2022 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 165 đến trang 167)
09-12-2022 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. (từ trang 168 đến trang 169)
09-12-2022 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. (từ trang 170 đến trang 172)
09-12-2022 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. (từ trang 173 đến trang 174)
09-12-2022 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí. (từ trang 175 đến trang 176)
09-12-2022 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 177 đến trang 178)
09-12-2022 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. (từ trang 179 đến trang 186)
09-12-2022 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030. (từ trang 187 đến trang 189)
09-12-2022 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 190 đến trang 193)
09-12-2022 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023. (từ trang 194 đến trang 198)
09-12-2022 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (từ trang 199 đến trang 201)
09-12-2022 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2022. (trang 202)
09-12-2022 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (giai đoạn 2). (từ trang 203 đến trang 206)
09-12-2022 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2. (từ trang 207 đến trang 209)
28-12-2022 Nghị quyết số 384/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 210 đến trang 211)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,183,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner