Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 12 xuất bản ngày 15-09-2011: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 17)
18-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 18 đến trang 26)
22-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 35)
26-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 36 đến trang 48)
03-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục. (trang 49)
18-07-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. (từ trang 50 đến trang 53)
18-07-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đakrông. (từ trang 54 đến trang 57)
12-08-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2011. (từ trang 58 đến trang 61)
12-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 62 đến trang 63)
01-07-2011 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 64 đến trang 65)
01-07-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Hải Thượng, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 68)
04-07-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. (từ trang 69 đến trang 73)
04-07-2011 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 74 đến trang 81)
04-07-2011 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” tỉnh Quảng trị, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 82 đến trang 90)
05-07-2011 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 91 đến trang 96)
05-07-2011 Quyết định số 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch chi tiết chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. (từ trang 97 đến trang 102)
11-07-2011 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 103 đến trang 104)
11-07-2011 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 105 đến trang 107)
12-07-2011 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy định mức hỗ trợ đất nông nghiệp trong thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên thành phố Đông Hà. (trang 108)
15-07-2011 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 109)
20-07-2011 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 110 đến trang 121)
22-07-2011 Quyết định số 1456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. (từ trang 122 đến trang 123)
26-07-2011 Quyết định số 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (từ trang 124 đến trang 130)
03-08-2011 Công văn số 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị. (trang 131)
12-08-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 132 đến trang 139)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,737,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner