Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 06 xuất bản ngày 10-03-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 11)
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quy ền hạn, tiêu chuẩn tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông - khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 17)
31-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 24)
14-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước. (từ trang 25 đến trang 31)
20-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 32 đến trang 37)
18-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước thuộc UBND thị xã. (từ trang 38 đến trang 40)
18-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn thị xã. (từ trang 41 đến trang 44)
30-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư nâng cấp đô thị. (từ trang 45 đến trang 46)
30-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2008, vốn ngân sách địa phương cân đối. (từ trang 47 đến trang 49)
30-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. (từ trang 50 đến trang 51)
30-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc giao kế hoạch vốn XDCB năm 2008 vốn thu từ sử dụng đất. (từ trang 52 đến trang 54)
15-01-2008 Nghị quyết số 9A/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. (từ trang 55 đến trang 57)
15-01-2008 Nghị quyết số 9B/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2008. (từ trang 58 đến trang 61)
15-01-2008 Nghị quyết số 9C/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 62 đến trang 64)
15-01-2008 Nghị quyết số 9D/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (trang 65)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,179,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner