Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 xuất bản ngày 30-11-2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 12)
11-10-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. (từ trang 13 đến trang 19)
31-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị. (từ trang 20 đến trang 28)
16-11-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tổ chức quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 32)
30-10-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. (từ trang 33 đến trang 35)
11-10-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Đông Hà. (từ trang 36 đến trang 43)
12-10-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy định về sản xuất và dịch vụ rau an toàn trên địa bàn thị xã Đông Hà. (từ trang 44 đến trang 47)
02-08-2007 Nghị quyết số 8.1/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 48 đến trang 52)
02-08-2007 Nghị quyết số 8.2/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2006. (từ trang 53 đến trang 54)
31-08-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. (từ trang 55 đến trang 74)
29-09-2007 Quyết định số 2040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà. (từ trang 75 đến trang 90)
19-11-2007 Quyết định số 2385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 91 đến trang 98)
19-11-2007 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 còn hiệu lực pháp luật. (từ trang 99 đến trang 114)
22-11-2007 Quyết định số 2442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, ban hành mới. (từ trang 115 đến trang 121)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,138,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner