Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2023: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 12)
29-11-2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. (từ trang 13 đến trang 23)
12-12-2022 Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 24 đến trang 37)
16-12-2022 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 38)
20-12-2022 Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 39 đến trang 40)
20-12-2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 41 đến trang 42)
20-12-2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. (trang 43)
21-12-2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 53)
14-12-2022 Quyết định số 165/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2021; Các Tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I, tháng 4, 5, 6 và Quý II, tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 87)
22-12-2022 Công bố số 3055/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 88 đến trang 191)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
30,812,638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner