Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 16 + 17 + 18 xuất bản ngày 20-09-2016: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. (từ trang 05 đến trang 16)
19-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 17 đến trang 20)
19-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị. (từ trang 21 đến trang 27)
19-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 28 đến trang 31)
19-08-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 32 đến trang 38)
19-08-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. (từ trang 39 đến trang 40)
19-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 41 đến trang 43)
29-08-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 54)
29-08-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 73)
29-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (trang 74)
08-09-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. (từ trang 75 đến trang 78)
09-08-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 79 đến trang 82)
09-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2017. (từ trang 83 đến trang 84)
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2020. (từ trang 85 đến trang 90)
09-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 91 đến trang 93)
09-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 94 đến trang 110)
04-08-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 111 đến trang 114)
12-08-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 115 đến trang 132)
23-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. (từ trang 133 đến trang 135)
23-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2016. (từ trang 136 đến trang 138)
23-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016. (từ trang 139 đến trang 140)
16-08-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 141 đến trang 179)
29-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 180 đến trang 198)
25-08-2016 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 199 đến trang 209)
04-08-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2015. (từ trang 210 đến trang 220)
25-08-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017. (từ trang 221 đến trang 222)
25-08-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 223 đến trang 224)
25-08-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành quy chế hoạt động HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 225 đến trang 255)
15-09-2016 Công bố số 2563/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 256 đến trang 309)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,349,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner