Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 + 23 + 24 xuất bản ngày 25-12-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 14)
13-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 28)
15-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà. (từ trang 29 đến trang 37)
20-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 39)
20-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 40 đến trang 59)
21-12-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 60 đến trang 73)
15-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. (từ trang 74 đến trang 100)
28-11-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy chế T iếp công dân. (từ trang 101 đến trang 109)
28-11-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện. (từ trang 110 đến trang 118)
05-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong. (từ trang 119 đến trang 124)
05-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong. (từ trang 125 đến trang 131)
16-12-2016 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 132 đến trang 146)
21-12-2016 Quyết định số 3242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. (từ trang 147 đến trang 153)
27-12-2016 Quyết định số 3316/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 154 đến trang 170)
26-12-2016 Quyết định số 122/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 171 đến trang 179)
15-11-2016 Công bố số 3584/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 180 đến trang 259)
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,908,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner