"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2007 Ngày 14 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2007 Quyết định số 11A/2007/QĐ-UBND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 04
24-07-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 07
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 12
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 15
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. 17
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. 20
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc hủy bỏ Nghị quyết 8.4/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND thị xã khóa IX về Quy định khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ - thị xã Đông Hà. 21
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết 8c/1997/NQ-HĐND ngày 13/8/1997 của HĐND thị xã khóa VII về việc Huy động các nguồn lực đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo của thị xã Đông Hà. 22
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
17-07-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND về việc mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh quy mô địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 23
17-07-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 25
17-07-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 30
Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh
19-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 32
19-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. 35
19-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện. 37
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
23-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND về Tình hình Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2007. 38
23-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 43
23-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội dung Đề án Phụ cấp kinh phí cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó các đoàn thể cấp thôn. 45
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. 46
23-07-2007 Nghị quyết số 10E/2007/NQ-HĐND về việc phân bổ ngân sách chi cho 2 Ban HĐND huyện (Khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009). 48
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2007 Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm Công nghiệp Tây Bắc Lao Bảo, thuộc Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 50
26-06-2007 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 52
04-07-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó kế hoạch năm 2007. 55
05-07-2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Triệu Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. 56
05-07-2007 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Đường 9 thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. 58
13-07-2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 60
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
28,110,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner